Master Violin Maker Jan Larsson

Jan Larsson is actively working in Lima which is west of Dalarna in Sweden. He builds violins, violas, cellos and repairs all types of bowed string instruments and bows. His instruments are enjoyed by musicians of all genres.

”A good violin? First of all, must be easy to play, open and comfortable for the musician. It should withstand both powerful and soft playing without loss of brilliance. Musicians have individual temperaments, as does music, but tonal clarity should always be present. Furthermore, in my opinion, the instrument should be beautiful with it’s own character. All these qualities combined make a good violin.”

Violinbyggarmästare Jan Larsson

Jan Larsson är verksam sedan år 1993 i Lima i Västerdalarna, men har varit inom branschen sedan början av 80-talet. Han bygger fioler, altfioler och celli och reparerar alla typer av stråkinstrument och stråkar. Hans kunder är både klassiska musiker och folkmusiker.

”En bra fiol? Den ska för det första vara lätt att spela på, man kan säga speltekniskt bekväm för musikern. Men den ska också tåla både starkt och svagt spel utan att förlora den briljans som alla vill ha. Musiker har olika temperament, musik likaså, men tonens klarhet måste alltid gå fram. Sedan är det självklart för mig att instrumentet ska vara vackert och ha egen utseendemässig karaktär. Alla dessa egenskaper tillsammans gör en bra fiol.”

 

Some references/Några referenser

Jeanette ErikssonJeanette Eriksson plays on an English violin and a baroque violin from the Czech Republic. ”I met Jan for the first time in 2011 during the competition Nord11 in Sälen. Jan was sitting in the audience and when we talked afterwards he told me that the sound-post in my violin needed to be shortened a bit. He had only heard me play for a few minutes! I left my violin with Jan and the next morning he had, with his enormous knowledge in his profession, opened up the sound of my instrument. Since then I have left both my instruments with Jan for service several times and have always been pleased with the improvements. Jan has great respect for the musician and their wishes and never makes any adjustments that is not agreed upon. He discusses everything in advance, which is something I highly value.”

Photo/Foto: Johan Westin

Jeanette Eriksson spelar på en engelskbyggd violin samt en barockviolin från nuvarande Tjeckien. ”Mitt första möte med Jan var under tävlingen Nord11 i Sälen 2011. Jan satt i publiken och när vi talades vid efteråt påtalade han, efter att endast ha hört mig spela i några minuter, att ljudpinnen i min fiol behövde kortas en aning! Jag lämnade fiolen till Jan för översyn och morgonen efter hade han, med sin enorma kunskap inom sin profession, öppnat upp klangen till mitt instrument. Jag har sedan dess lämnat in båda mina instrument för översyn ett flertal gånger, och jag har alltid varit lika nöjd med de förbättringar som gjorts. Jan har en stor respekt för musikern och dennes önskemål, och gör aldrig någon justering som musikern inte önskar. Allting kommuniceras och diskuteras i förväg, vilket är något jag värderar högt”. 

Johannes JacobssonJohannes Jacobsson is a violinist who plays many different genres of music — from baroque and renaissance to folk music and the vast classical repertoire. Johannes owns a Jan Larsson violin which he holds dear to his heart. ”When I tried the violin for the first time, I didn’t want to put it down. Jan’s incredible craftsmanship and unique knowledge allows him to make instruments that produce an even and great sound. My Jan Larsson violin has all the qualities that I’m looking for. The deep base and brilliant high register create endless possibilities for me to vary and get inspired to play at my highest level. Jan cares about the instrument even after a sale which gives me a peace of mind and an assurance that the violin always will be at its best performance. As a ‘violin nurturer’, Jan Larsson is completely phenomenal! His professional knowledge concerning violins from different times and places is extremely broad. His ability to adjust violins based on what the instrument needs, is comparable to witchcraft.”

Photo/Foto: Johan Westin

Johannes Jacobsson är en violinist med ett brett spektrum där både barock- och renässansmusiken ryms, tillsammans med folkmusiken och den klassiska repertoaren. Johannes har en violin av Jan Larsson och håller instrumentet mycket kärt. ”Jag tog tag i fiolen och efter de första tonerna ville jag inte släppa den. Jans otroliga hantverksskicklighet och unika kunskaper när det kommer till att få fram ett jämnt och bra ljud är något som karakteriserar instrumentet. Min Jan Larsson-fiol har alla de kvalitéer jag eftersöker. Den djupa basen och det briljanta höga registret skapar oändliga möjligheter att både variera och inspireras till att spela på sin högsta nivå. Att Jan bryr sig om hur instrumentet mår även efter att man har köpt det, skänker ett stort lugn och en försäkring om att instrumentet alltid kommer att vara på topp!”. Som ‘violinvårdare’ är Jan Larsson helt och hållet fenomenal! Hans yrkeskunskaper när det gäller att förstå sig på olika violiner från olika tider och platser är väldigt bred. Hans möjligheter att justera olika violiner utifrån vad just det instrumentet behöver är något som jag endast kan kalla ”trollkonst”.


See more/Se fler: References/Referenser