Jeanette Eriksson

Jeanette Eriksson plays on an English violin and a baroque violin from the Czech Republic. ”I met Jan for the first time in 2011 during the competition Nord11 in Sälen. Jan was sitting in the audience and when we talked afterwards he told me that the sound-post in my violin needed to be shortened a bit. He had only heard me play for a few minutes! I left my violin with Jan and the next morning he had, with his enormous knowledge in his profession, opened up the sound of my instrument. Since then I have left both my instruments with Jan for service several times and have always been pleased with the improvements. Jan has great respect for the musician and their wishes and never makes any adjustments that is not agreed upon. He discusses everything in advance, which is something I highly value.”

Photo/Foto: Johan Westin

Jeanette Eriksson spelar på en engelskbyggd violin samt en barockviolin från nuvarande Tjeckien. ”Mitt första möte med Jan var under tävlingen Nord11 i Sälen 2011. Jan satt i publiken och när vi talades vid efteråt påtalade han, efter att endast ha hört mig spela i några minuter, att ljudpinnen i min fiol behövde kortas en aning! Jag lämnade fiolen till Jan för översyn och morgonen efter hade han, med sin enorma kunskap inom sin profession, öppnat upp klangen till mitt instrument. Jag har sedan dess lämnat in båda mina instrument för översyn ett flertal gånger, och jag har alltid varit lika nöjd med de förbättringar som gjorts. Jan har en stor respekt för musikern och dennes önskemål, och gör aldrig någon justering som musikern inte önskar. Allting kommuniceras och diskuteras i förväg, vilket är något jag värderar högt”. 

Read more about/Läs mer om Jeanette Eriksson www.jeanetteeriksson.se

 

Johannes JacobssonJohannes Jacobsson is a violinist who plays many different genres of music — from baroque and renaissance to folk music and the vast classical repertoire. Johannes owns a Jan Larsson violin which he holds dear to his heart. ”When I tried the violin for the first time, I didn’t want to put it down. Jan’s incredible craftsmanship and unique knowledge allows him to make instruments that produce an even and great sound. My Jan Larsson violin has all the qualities that I’m looking for. The deep base and brilliant high register create endless possibilities for me to vary and get inspired to play at my highest level. Jan cares about the instrument even after a sale which gives me a peace of mind and an assurance that the violin always will be at its best performance. As a ‘violin nurturer’, Jan Larsson is completely phenomenal! His professional knowledge concerning violins from different times and places is extremely broad.
His ability to adjust violins based on what the instrument needs, is comparable to witchcraft.”

Photo/Foto: Johan Westin

Johannes Jacobsson är en violinist med ett brett spektrum där både barock- och renässansmusiken ryms, tillsammans med folkmusiken och den klassiska repertoaren. Johannes har en violin av Jan Larsson och håller instrumentet mycket kärt. ”Jag tog tag i fiolen och efter de första tonerna ville jag inte släppa den. Jans otroliga hantverksskicklighet och unika kunskaper när det kommer till att få fram ett jämnt och bra ljud är något som karakteriserar instrumentet. Min Jan Larsson-fiol har alla de kvalitéer jag eftersöker. Den djupa basen och det briljanta höga registret skapar oändliga möjligheter att både variera och inspireras till att spela på sin högsta nivå. Att Jan bryr sig om hur instrumentet mår även efter att man har köpt det, skänker ett stort lugn och en försäkring om att instrumentet alltid kommer att vara på topp!”. Som ‘violinvårdare’ är Jan Larsson helt och hållet fenomenal! Hans yrkeskunskaper när det gäller att förstå sig på olika violiner från olika tider och platser är väldigt bred. Hans möjligheter att justera olika violiner utifrån vad just det instrumentet behöver är något som jag endast kan kalla ”trollkonst”.

Read more about/Läs mer om Johannes Jacobsson www.johannesjacobsson.se

 

Krackel Kapell is a folk music group consisting of Johanna Dahl on cello and vocals, Maria Hultgren on violin and Mikael Sjögren on viola and violin. All three play on instruments made by Jan Larsson and thus get a unique unanimous sound.

Krackel Kapell är en folkmusikgrupp som består av Johanna Dahl på cello och sång, Maria Hultgren på fiol och Mikael Sjögren på altfiol och fiol. De spelar alla tre på instrument byggda av Jan Larsson och får därmed ett unikt samstämmigt sound.

Read more about/Läs mer om Krackel Kapell www.krackelkapell.se

 

 

Esbjörn Hazelius is another pleased owner of a violin by Jan. The violin gets a good amount of exercise under Esbjörn’s masterly fingers.


Esbjörn Hazelius är en annan nöjd ägare till en fiol av Jan. Fiolen får bra med motion under Esbjörns virtuosa fingrar.

Read more about/Läs mer om Esbjörn Hazelius www.esbjornhazelius.com

 

 

 

Hanna Bendz about her cello (made in 2008): ”Since four years I play on a newly-built cello by Jan Larsson which I am very happy with. The cello has a hearty, rich and warm sound and works in all cases – orchestra, chamber music, solo and regardless of the musical genre I work with. Furthermore it is first-class craft work, feels safe and stable and endures climate variations without making a fuss. I feel that my cello helps me to create the music that I want, I enjoy to constantly discover more sound opportunities and look forward to playing on it for many years to come!”

Hanna Bendz om sin cello (byggd år 2008): ”Sedan fyra år spelar jag på en nybyggd cello av Jan Larsson som jag är väldigt nöjd med. Cellon har en fyllig, rik och varm klang och fungerar i alla sammanhang – orkester, kammarmusik, solo och oavsett vilken musikalisk genre jag jobbar med. Dessutom är det förstklassigt hantverksarbete, känns säkert och stabilt och tål klimatsvängningar utan att krångla. Jag upplever att min cello hjälper mig att skapa den musik jag vill, njuter av att hela tiden upptäcka fler klangmöjligheter och ser fram emot att spela på den i många år!”
Read more about/Läs mer om Hanna Bendz www.hannabendz.com

Photo/Foto: Camilla Hammarin

 

 

 

Peter Gardemar in Svenska Lyxorkestern plays on a Jan Larsson violin since many years back.

Peter Gardemar i Svenska Lyxorkestern spelar sedan många år tillbaka på en Jan Larsson-fiol.

 

 

 

 

 

Pierre Holstein bought the first Jan Larsson violin that got in on The Triennal in Cremona in 1988. At that time Pierre lived in Gävle in Sweden and was associate concert master of the Gavleborg Symphony Orchestra, when Jan was running Violinateljé Gefle together with Michael Wallmo. Now Pierre lives in Fort Lauderdale in the USA where he works as a musician and offers violin lessons through his website www.fiddlerman.com


Pierre Holstein
köpte den första Jan Larsson-fiolen som var med på Triennalen i Cremona år 1988. Pierre bodde vid den tiden i Gävle och var alternerande konsertmästare i Gävleborgs Symfoniorkester, då Jan drev Violinateljé Gefle tillsammans med Michael Wallmo. Numera bor Pierre i Fort Lauderdale i USA där han arbetar som musiker och erbjuder fiollektioner via sin hemsida
 www.fiddlerman.com


 

Din Fiol AB was started by Sture Sandlund in 1994 in Skellefteå. Sture and Jan have had much contact through the years and nowadays it is Sture’s son Mattias that runs the company in Norrfjärden, in the middle between Luleå and Piteå.

 

Din Fiol AB startades av Sture Sandlund 1994 i Skellefteå. Sture och Jan har haft mycket kontakt under åren och numera är det Stures son Mattias som driver företaget i Norrfjärden, mittemellan Luleå och Piteå.

Read more/Läs mer www.dinfiol.se